دانلود فیلم آموزشی , دانلود ویژه , موضوعات گوناگون
امروز برای بار اول در ایران دانلود فیلم آموزشی نرم افزار فوق العاده AutoCAD 2011 – Tips, Tricks, and Industry Secrets-QUASAR را برای شما عزیزان در فوردانلودز آماده دریافت کرده ایم .
وب سایت فارسی زبان فوردانلودز | www.4downloads.ir

مجموعه این فیلم آموزشی شامل :

Topics include:
•Creating macro enabled tools
•Using Auto Complete
•Disabling tool mode settings on the fly
•Moving and copying entities using Windows shortcuts
•Using the Calculator palette
•Formatting text
•Creating parent/child dimension styles
•Making dimensions easier to read
•Making global edits to attribute data and layer names
•Exchanging one block symbol for another
•Inserting content using drag and drop
•Navigating layer list using the keyboard
•Importing layouts from template files
•Consolidating backup files
وب سایت فارسی زبان برای دانلود ها | www.4downloads.ir